Cơ cấu tổ chức khoa Lý luận chính trị

Đăng vào 23/05/2017 14:47

CƠ CẤU TỔ CHỨC, CÁN BỘ KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

          Khoa Lý luận chính trị là một đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu, được Nhà trường giao các nhiệm vụ sau:

          1. Xây dựng, hoàn thiện chương trình các môn học, các chuyên đề khoa học do khoa đảm nhiệm.

          2. Tổ chức việc giảng dạy cho sinh viên, học viên thuộc các hệ đào tạo của nhà trường; phối hợp với các khoa chuyên môn, đơn vị chức năng tổ chức việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập các môn học do khoa đảm nhiệm.

          3. Thực hiện việc biên soạn giáo trình, các loại sách chuyên khảo, tài liệu tham khảo phục vụ cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

          4. Triển khai và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, hướng dẫn nghiên cứu khoa học và các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên.

          5. Thực hiện các nhiệm vụ khác của nhà trường khi có yêu cầu.

          Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, cơ cấu tổ chức của khoa gồm:

 

1. BAN CHỦ NHIỆM KHOA

          - Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa: Tiến sĩ Trần Thị Hồng Thúy

          - Phó Trưởng khoa: Tiến sĩ Đào Ngọc Tuấn

          - Phó Trưởng khoa: Tiến sĩ Ngọ Văn Nhân

2. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CỦA KHOA

          Gồm các Trưởng bộ môn và các Tiến sĩ (12 thành viên)

                   - TS. Đào Ngọc Tuấn                    Chủ tịch Hội đồng

                   - ThS. Đặng Đình Thái                  Thư ký Hội đồng

                   - TS. Trần Thị Hồng Thúy             Ủy viên

- TS. Ngọ Văn Nhân                       Ủy viên

                   - PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tường    Ủy viên

                   - TS. Phan Thị Luyện                     Ủy viên

                   - PGS.TS. Lê Thanh Thập              Ủy viên

                    - TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền     Ủy viên

                   - ThS. Võ Văn Hà                           Ủy viên

                   - TS. Vũ Kim Dung                        Ủy viên

                   - TS. Nguyễn Văn Khoa                 Ủy viên

                   - ThS. Trịnh Thị Phương Oanh       Ủy viên

Hội đồng khoa học của Khoa có nhiệm vụ:

          - Tư vấn cho Trưởng khoa trong việc tổ chức thực hiện chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học, các cuộc hội thảo khoa học; tư vấn về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên của khoa để trình Ban Giám hiệu xem xét, giải quyết.

          - Đóng góp ý kiến về các đề cương nghiên cứu khoa học, về chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia đánh giá chất lượng bài giảng của các giảng viên trong khoa khi có yêu cầu. 

3. CÁC BỘ MÔN CHUYÊN MÔN

          Hiện nay, khoa có 04 Bộ môn chuyên môn, gồm:

* Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin có 08 giảng viên:

          1. TS. Trần Thị Hồng Thúy - Giảng viên chính, Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa 

2. ThS. Đặng Đình Thái - Giảng viên chính, Phó Trưởng Bộ môn, phụ trách Bộ môn

3. ThS. Nguyễn Thị Mai Lan - Giảng viên chính, Phó Trưởng Bộ môn

4. PGS.TS. Lê Thanh Thập - Giảng viên cao cấp

5. TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền - Giảng viên chính

          6. TS. Vũ Kim Dung - Giảng viên chính

          7. ThS. Phạm Thái Huynh - Giảng viên

          8. ThS. Nguyễn Cẩm Nhung - Giảng viên

* Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam có 05 giảng viên:

          1. ThS. Võ Hà - Giảng viên chính, Phó Trưởng Bộ môn, phụ trách Bộ môn

          2. TS. Nguyễn Văn Khoa - Giảng viên

          3. ThS. Nguyễn Hùng Cường - Giảng viên

          4. CN. Trần Thu Hương - Giảng viên

          5. CN. Dung - Giảng viên tập sự

* Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh có 05 giảng viên:

          1. ThS. Trịnh Thị Phương Oanh - Giảng viên, Phó Trưởng Bộ môn, phụ trách Bộ môn

          2. PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tường - Giảng viên cao cấp

          3. ThS. Nguyễn Thị Liên - Giảng viên

          4. TS. Đào Ngọc Tuấn - Giảng viên chính, Phó Trưởng khoa

          5. ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa - Giảng viên

* Bộ môn Xã hội học có 3 giảng viên:

          1. TS. Ngọ Văn Nhân - Giảng viên chính, Phó Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn

          2. TS. Phan Thị Luyện - Giảng viên

          3. CN. Nguyễn Thanh Hương - Giảng viên tập sự

* Trợ lý Khoa thực hiện các công việc hành chính - giáo vụ của khoa theo sự chỉ đạo của Ban chủ nhiệm khoa, có 1 cán bộ:

          CN. Lê Hồng Tài

4. CÁC TỔ CHỨC, ĐOÀN THỂ TRONG KHOA

          - Chi bộ khoa

          Số lượng: 17 Đảng viên; Bí thư: TS. Đào Ngọc Tuấn

          - Công đoàn khoa

          Số lượng: 22 đoàn viên công đoàn; Chủ tịch: TS. Ngọ Văn Nhân

          - Tổ Nữ công

          Số lượng: 13 thành viên; Tổ trưởng: ThS. Nguyễn Thị Liên