HỌC PHẦN TRIẾT HỌC

Đăng vào 14/05/2021 12:41

HỌC PHẦN TRIẾT HỌC

TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ LUẬT HỌC

          Học phần Triết học thuộc Chương trình đào tạo thạc sĩ luật học của Trường Đại học Luật Hà Nội là môn học dành cho khối không chuyên ngành Triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ các ngành khoa học xã hội và nhân văn (Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BGDĐT ngày 08/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) với thời lượng 04 tín chỉ (60 tiết).

Việc học tập, nghiên cứu môn Triết học giúp học viên cao học luật:

- Củng cố tri thức triết học cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học pháp lý; nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học trong các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thời kỳ đổi mới.

- Hoàn thiện và nâng cao kiến thức triết học trong chương trình Lý luận chính trị ở bậc đại học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo chuyên ngành khoa học pháp lý ở trình độ sau đại học.

Học phần Triết học thường được bố trí giảng dạy và học tập trong giai đoạn đầu của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ luật học. Chương trình môn Triết học có 8 chương, gồm: Chương mở đầu (Chương 1: Khái luận về triết học) có mục tiêu giới thiệu tổng quan về triết học và lịch sử triết học; 3 chương tiếp theo bao quát các nội dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận chung của nhận thức và thực tiễn (Chương 2: Bản thể luận; Chương 3: Phép biện chứng; Chương 4: Nhận thức luận); 4 chương còn lại bao quát các nội dung lý luận triết học về xã hội và con người (Chương 5: Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội; Chương 6: Triết học chính trị; Chương 7: Ý thức xã hội; Chương 8: Triết học về con người).

          Danh sách giảng viên tham gia giảng dạy học phần Triết học:

          - TS. Ngọ Văn Nhân - Giảng viên cao cấp - Trưởng Bộ môn

          - PGS.TS. Lê Thanh Thập - Giảng viên cao cấp

          - TS. Trần Thị Hồng Thúy - Giảng viên chính

          - TS. Đào Ngọc Tuấn - Giảng viên chính