Hoạt động khoa học

Hội thảo khoa học Khoa
KHAI THÁC GIÁ TRỊ KHOA HỌC CỦA TÁC PHẨM CHỐNG ĐUYRINH TRONG GIẢNG DẠY CÁC MÔN KHOA HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
 
Hội thảo khoa học khoa
Triển khai giảng dạy nội dung giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong cách mạng Việt Nam đối với các môn lý luận chính trị
 
Các khía cạnh xã hội của hiện tượng tội phạm
Hội thảo khoa học khoa Lý luận chính trị