Giới Thiệu

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
 
CÁC BỘ MÔN CHUYÊN MÔN THUỘC KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
6 Bộ mông của khoa Lý luận chính trị thuộc trường Đaiọ Học Luật Hà Nội
 
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
      Khoa Lý luận chính trị tiền thân là Bộ môn Mác – Lênin (trực thuộc Ban giám hiệu) được hình thành từ khi thành lập trường Đại học Pháp lý với 11 viên chức ở trình độ cử nhân.