Hoạt động của đơn vị

Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học Luật Hà Nội tham dự Hội nghị Bồi dưỡng, tập huấn chính trị cho giảng viên.
Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học Luật Hà Nội tham dự Hội nghị Bồi dưỡng, tập huấn chính trị cho giảng viên giảng dạy các môn Lý luận chính trị của Đại học, Học viện, Trường Đại học, Trường Cao đẳng sư phạm năm 2022
 
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA
“Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để phát huy động lực con người trong thời kì công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước"
 
HỌC PHẦN TRIẾT HỌC
TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ LUẬT HỌC