QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Đăng vào 14/05/2021 11:38

GIỚI THIỆU VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

          Khoa Lý luận chính trị tiền thân là Bộ môn Mác – Lênin (trực thuộc Ban giám hiệu) được hình thành từ khi thành lập trường Đại học Pháp lý với 11 viên chức ở trình độ cử nhân.

Qua 38 năm xây dựng và trưởng thành cùng với trường Đại học Luật Hà Nội, Bộ môn đã qua nhiều lần đổi tên thành khoa Mác – Lênin, khoa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và hiện nay là khoa Lý luận chính trị với 4 tổ bộ môn: Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (giảng dạy môn Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin – 5 tín chỉ, Logic học – 2 tín chỉ và Kinh tế Vĩ mô – 2 tín chỉ); Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam (giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam – 3 tín chỉ), Tư tưởng Hồ Chí Minh (giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh – 2 tín chỉ và Đại cương văn hóa Việt Nam – 2 tín chỉ) và Xã hội học (giảng dạy môn Xã hội học pháp luật – 3 tín chỉ và Xã hội học đại cương – 2 tín chỉ). Đội ngũ viên chức của Khoa hiện nay có 22 người, trong đó, có 2 Phó Giáo sư, 8 tiến sĩ, 9 thạc sĩ và 3 cử nhân.

Ngoài việc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, các viên chức trong khoa còn hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Nhiều viên chức đã tham gia chủ biên, viết giáo trình, tài liệu tham khảo, chuyên khảo cho hệ đào tạo trung cấp và đại học. Tham gia chủ nhiệm và viết chuyên đề đề tài cấp cơ sở, cấp Thành phố và cấp Nhà nước, viết bài cho các tạp chí chuyên ngành đạt chất lượng tốt.

Với những thành tích đó, các cá nhân và tập thể khoa đã nhiều lần đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến xuất sắc, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, bằng khen của Trường và Bộ Tư pháp.

Trong những năm qua, nhiều viên chức của khoa còn tích cực tham gia vào các tổ chức đoàn thể của nhà trường và đã từng giữ chức vụ lãnh đạo như Bí thư, Phó bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch công đoàn, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh. Cùng với các đơn vị khác trong trường, những hoạt động và cống hiến của các thế hệ viên chức khoa Lý luận chính trị đã góp phần xây dựng trường Đại học Luật thành cơ sở đào tạo pháp luật có uy tín nhất ở Việt Nam.

                                                                            BAN CHỦ NHIỆM KHOA