TOẠ ĐÀM KHOA HỌC

Đăng vào 19/01/2022 00:00

TOẠ ĐÀM KHOA HỌC: “CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ”

Thực hiện công văn số 5628/BGDĐT - GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thảo luận nội dung các chuyên đề bồi dưỡng, tập huấn chính trị năm 2021 cho đội ngũ giảng viên giảng dạy các môn Lý luận chính trị nhằm mục tiêu nắm vững các vấn đề chính trị theo yêu cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Giáo dục và Đào tạo phục vụ cho công tác giảng dạy các môn học thuộc Khoa Lý luận chính trị, sáng ngày 19 tháng 01 năm 2022, Khoa Lý luận chính trị tiến hành tổ chức Tọa đàm khoa học cấp Khoa với chủ đề: “Chuyên đề bồi dưỡng giảng dạy các môn Lý luận chính trị”