Danh mục môn học do khoa lý luận chính trị đảm nhiệm

Đăng vào 23/05/2017 14:55

CÁC MÔN HỌC DO KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐẢM NHIỆM

 

1. DANH MỤC CÁC MÔN HỌC

STT

MÃ MÔN

TÊN MÔN HỌC (HỌC PHẦN)

SỐ TC

LOẠI MÔN

1

ĐCBB01

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

5

Bắt buộc

2

ĐCBB02

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

Bắt buộc

3

ĐCBB03

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

Bắt buộc

4

ĐCBB04

Xã hội học pháp luật

3

Bắt buộc

5

ĐCTC

Kinh tế học đại cương

2

Tự chọn

6

ĐCTC

Đại cương văn hóa Việt Nam*

2

Tự chọn

7

ĐCTC

Lôgíc học*

2

Tự chọn

          Ghi chú: Dấu * là môn cơ sở khối ngành.

2. GIỚI THIỆU NỘI DUNG CÁC MÔN HỌC

2.1. Môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

          Môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin được hình thành trên cơ sở hợp nhất ba môn học: Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị học và Chủ nghĩa xã hội khoa học. Với tính chất như vậy, môn học cung cấp, trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về quan điểm duy vật biện chứng, phép biện chứng duy vật, lý luận nhận thức, các hình thái ý thức xã hội, học thuyết về hình thái kinh tế - xã hội, các vấn đề về giai cấp, đấu tranh giai cấp, nhà nước và cách mạng xã hội... Đây là nền tảng để hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học, giúp người học nắm bắt, lý giải các vấn đề kinh tế cơ bản như sản xuất và tái sản xuất xã hội, tăng trưởng và phát triển kinh tế, hàng hóa và tiền tệ, giá trị thặng dư, lợi nhuận và giá cả, nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường...; nhận thức đúng đắn về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, hệ thống chính trị và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, các vấn đề dân tộc, tôn giáo, gia đình, con người trong xã hội xã hội chủ nghĩa... Việc nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin là tiền đề quan trọng để sinh viên luật lý giải, phân tích một cách khoa học các sự kiện, hiện tượng pháp lý đang diễn ra trong đời sống xã hội.             

2.2. Môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

          Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách mạng Việt Nam. Đường lối cách mạng được thể hiện qua cương lĩnh, nghị quyết của Đảng. Môn học trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về sự ra đời của Đảng, về đường lối của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là đường lối của Đảng trong thời kỳ đổi mới. Việc nghiên cứu, học tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bồi dưỡng cho người học niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.

          Đối với sinh viên luật, việc học tập, nắm vững Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là cơ sở quan trọng để nhận thức đúng đắn về những định hướng, đường lối của Đảng trong lĩnh vực xây dựng, ban hành và thực hiện pháp luật; từ đó, vận dụng kiến thức pháp luật chuyên ngành để giải quyết tốt các sự kiện, hiện tượng pháp luật theo đúng đường lối, chính sách của Đảng.

2.3. Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

          Môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cho người học những tư tưởng chủ yếu của Người về dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, về đại đoàn kết dân tộc, về xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân, về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, về đạo đức, văn hóa... Nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh là nhằm hiểu thấu đáo đường lối cách mạng Việt Nam, thấm nhuần sâu sắc hệ thống quan điểm và phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh, nâng cao lòng yêu nước, tinh thần phục vụ nhân dân, đạo đức cách mạng của mỗi người; làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh thực sự trở thành nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam trong hành động của chúng ta.

2.4. Môn Xã hội học pháp luật

Xã hội học pháp luật là một ngành xã hội học chuyên biệt, nghiên cứu các quy luật hoạt động của pháp luật trong hệ thống các chuẩn mực xã hội, nguồn gốc, bản chất xã hội, các chức năng xã hội của pháp luật; các khía cạnh xã hội của hoạt động xây dựng, thực hiện và áp dụng pháp luật.

          Là môn học thuộc khối kiến thức đại cương, Xã hội học pháp luật cung cấp, trang bị cho sinh viên luật cách tiếp cận xã hội học đối với các sự kiện, hiện tượng pháp luật thông qua việc sử dụng các phương pháp thu thập thông tin như: phương pháp phân tích các tài liệu pháp luật, phương pháp phỏng vấn, phương pháp ankét và phương pháp thực nghiệm pháp luật; giới thiệu các trào lưu nghiên cứu pháp luật trên thế giới; làm rõ mối quan hệ giữa pháp luật và các loại chuẩn mực xã hội khác; phân tích các mặt, các khía cạnh xã hội của hoạt động xây dựng, thực hiện và áp dụng pháp luật trên cơ sở các lý thuyết xã hội học...

          Việc học tập, nghiên cứu Xã hội học pháp luật chắc chắn sẽ mang lại cho sinh viên luật nhiều điều lý thú và bổ ích, phục vụ thiết thực, trực tiếp cho quá trình học tập, nghiên cứu các môn khoa học pháp lý.

2.5. Môn Đại cương văn hóa Việt Nam

          Học môn Đại cương văn hóa Việt Nam người học sẽ được tiếp cận:

          - Hệ thống lý thuyết, các khái niệm công cụ, đối tượng, phương pháp nghiên cứu Văn hóa học và văn hóa Việt Nam.

          - Hệ thống hóa bức tranh toàn cảnh về các yếu tố văn hóa đặc sắc nhất của Việt Nam; qua đó, thấy được sự tương đồng và khác biệt của văn hóa Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới.

          - Khái quát tiến trình hình thành và phát triển của văn hóa Việt Nam, thấy được quy luật phát triển của văn hóa dân tộc.

          - Khái quát những thời cơ và thách thức của văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, sức mạnh của văn hóa Việt Nam trong việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, giữ gìn và làm giàu bản sắc văn hóa dân tộc.

          Nghiên cứu Văn hóa học và Văn hóa Việt Nam là yêu cầu bức thiết đặc biệt đối với thanh niên và sinh viên Việt Nam hiện nay.

2.6. Môn Lôgíc học

Lôgíc học là môn khoa học nghiên cứu  tư duy chính xác. Nội dung trước tiên mà môn học này đề cập là đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của khoa học Lôgíc. Tiếp theo là: nghiên cứu các hình thức của tư duy, phân tích các hình thức của tư duy và kết cấu của các hình thức đó, làm rõ các thao tác Lôgíc của tư duy, nghiên cứu các quy luật cơ bản của tư duy lôgíc. Trên cơ sở đó, người học có thể rèn luyện kỹ năng tư duy lôgic và vận dụng nhằm giải quyết các vấn đề nảy sinh trong nghiên cứu khoa học. trong cuộc sống, cũng như trong hoạt động nghề nghiệp sau này.

2.7. Môn Kinh tế học đại cương

          Kinh tế học đại cương là môn học dựa trên các lý thuyết kinh tế hiện đại, có tính ứng dụng cao trong cả phạm vi kinh tế vĩ mô và vi mô, đối với tất cả các chủ thể tham gia thị trường: cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp, nhà nước. Môn kinh tế học đại cương đã được giảng dạy phổ biến ở các nước có nền kinh tế thị trường, nhất là ở các nước có nền kinh tế thị trường phát triển cao trong hơn nửa thế kỷ qua.

          Môn học bao gồm hai phần: kinh tế học vĩ mô và kinh tế học vi mô. Với thời lượng có hạn, Bộ môn chỉ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về kinh tế thị trường, đặc biệt là những nội dung cơ bản về kinh tế học vĩ mô (các biến số và mục tiêu kinh tế vĩ mô, hạch toán sản lượng và thu nhập quốc dân, các chính sách kinh tế vĩ mô cơ bản...).